^Back To Top

In overweging nemende dat de verhuurder eigenaar is van het voertuig, genoemd in het huurkontrakt en dat hij deze op verzoek van de huurder wenst te verhuren, komen partijen het volgende overeen:

1. De huurder verklaart:
het voertuig is in goede staat ontvangen, inklusief autopapieren, accessoires en reserve band.

2. Het voertuig is schoon en met volle bezinetank geleverd en dient wederom zo ingeleverd te worden. Bij niet nakoming van deze verplichting worden de schoonmaak- en brandstofkosten in rekening gebracht.

3. Vasttelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

4. Iedere bestuurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Alleen de huurder mag het voertuig besturen. Als er sprake is van een extra bestuurder dan moeten de persoonlijke gegevens van de 2de bestuurder bekend zijn, voor aanvaarding van het voertuig. De huurder is in ieder geval aansprakelijk voor de opgelopen schade aan het voertuig, uitdrukkelijk ook als deze door de extra bestuurder(s) zijn opgelopen.

5. Terugbrengen van het voertuig:
de huurder brengt het voertuig inklusief autopapier, accessoires en verder uitrusting terug op de overeengekomen datum en tijdstip of eerder, zodra gewenst door de verhuurder Garage D.A. Ashruf. Algemene beperking voor het gebruik: de huurder bevestigt dat het voertuig niet gebruikt mag worden in de volgende omstandigheden, en dat hij verantwoordelijk is voor alle schade als van deze condities wordt afgeweken t.w. : (a) voor het vervoeren van illegale of gevaarlijke goederen, (b) het vervoeren van personen tegen vergoeding, (c) voor lesdoeleinden, (d) voor het slepen, duwen of op andere manier verplaatsen van een ander voertuig of aanhanger, (e) voor de participatie pogingen tot recordbrekingen, motorsport evenementen, autoraces, rally’s, testen en trainingen in de breedste zin des woords, (f) onder invloed van alcohol of drugs. Het is de bestuurder verboden zich met het voertuig op bauxiet wegen te begeven, indien huurder zich hieraan toch schuldig maakt wordt het bedrag dat als borg gestort is volledig ingehouden.

7. Kosten bij ingang van het huren:
Bij ingang van de huur van het voertuig, moet de huurder het volgende betalen: (a) huurkosten vermeerderd met 8% Omzetbelasting, (b) eigen risico (borgsom) in geval van eventuele schade veroorzaakt door aanrijdingen, waarbij huurder veroorzaker is.

Casco-verzekering op het voertuig en het Eigen risico:


Het voertuig is casco verzekerd dat wil zeggen dat u gedekt bent in de volgende gevallen: (a) materiele schade bij een aanrijding waarvan de huurder de veroorzaker is,(b) diefstal van het voertuig of onderdelen ervan,(c) inbraak. Bij schade aan het voertuig waarvan de huurder de veroorzaker is, en de schade zodanig is dat het voertuig niet in rijbare staat is,wordt de borg ad Euro 250,-- ingehouden. Het eigen risico bij schade of diefstal bedraagt Srd 500,--, terwijl het eigen risico bij diefstal of schade van onderdelen Srd 1000,- bedraagt.

8. Kosten bij inlevering van het voertuig:
van het voertuig, (a) brandstofkosten als het voertuig terug is gebracht met minder dan een volle tank (er wordt geen tegoed uitgekeerd als er meer brandstof in het voertuig is dan overeengekomen) , (b) omzetbelasting vanuit overheidswege. Direkt na ontvangst van de rekening dient de volgende zaken te betalen: (c) volledige compensatie in verband met schade veroorzaakt door buitenproportioneel gebruik van het voertuig zoals overeengekomen in het contract veroorzaakt door de huurder en/of andere bestuurder, (d) schades in verband met diefstal tot het maximale eigen risico bedrag dat overeen is gekomen, (e) bekeuringen en boetes, (f) inkasso en juridische kosten in verband met inning van vorderingen op de huurder.

9. Kosten opgelopen door schade:
Kosten opgelopen door schade, ongelukken, diefstal: de huurder is aansprakelijk voor alle kosten en/of veranderingen in waarde van het voertuig. Eventuele extra kosten voor: een extra bestuurder, accessoires, brengen en halen van het voertuig inklusief de kosten voor het niet in het bedrijf zijn van het voertuig.

10. De huurder is onder alle omstandigheden onbeperkt aansprakelijk voor:
de schade veroorzaakt door de aanrijding en/of botsing, en/of schade, ter voorkoming van het aanrijding van het voertuig met over de weg hangende bomen en enig ander over of op de weg geplaatst of gebouwde obstakels, verkeersdrempel of gaten in het wegdek, grove nalatigheid, opzettelijke vernielingen en vandalisme. 

11. De huurder/bestuurder van het voertuig is verplicht:
(a) het voertuig na een ongeval niet achter te laten zonder voldoende maatregelen getroffen te hebben om het voertuig in veiligheid te stellen, (b) de verhuurde binnen uiterlijk 4 (vier) uur na het ongeval te informeren en alle bijzonderheden door te geven, (c) de poltie te waarschuwen, indien de schuld van de tegenpartij moet worden vastgesteld of indien persoonlijk letsel is toegebracht.

12. De huurder vrijwaart de verhuurder van elke aansprakelijkheid:
De huurder vrijwaart de verhuurder van elke aansprakelijkheid uit hoofde van verlies, schade van eigendom vervoerd met opgeslagen of achtergelaten in of op het voertuig, hetzij voor, gedurende of na de huurperiode danwel het moment waarop het voertuig bij de verhuurder terugkomt. De huurder verklaart voorts de verhuren te vrijwaren van alle aanspraken gebasseerd op of voortvloeiende uit een degelijk verlies of schade.

13. De huurder verplicht zich:
het voertuig zolang deze niet wordt gebruikt goed af te sluiten, alsmede de ramen, kofferbak en hoed.

14. De verhuurder vrijwaart zich: Indien hij al het mogelijke heeft gedaan om zulks te voorkomen niet aansprakelijk gesteld kan worden voor mechanische storingen aan het voertuig of hieruit voortvloeiende schade

15. Beslag op het voertuig: Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

16. Eventuele toevoegingen en/of wijzigingen aangebracht in de huurvoorwaarden zijn van nul en generlei waarde, tenzij schriftelijk overeengekomen.

17. De huurder zal tevens gebonden zijn aan de vermelde huurvoorwaarden met betrekking tot het voertuig.

18. Eventuele geschillen over deze huurovereenkomst of zijn algemene voorwaarden zullen bij uitlsuiting onderworpen zijn aan het Surinaams recht en het oordeel van de bevoegde Rechtbank te Paramaribo.

19. De algemene voorwaarden zullende deel uitmaken van het huurkontrakt, en de punten in het huurkontrakt prevaleren boven de algemene voorwaarden.

20. In geval van een rechtsgeschil tussen partijen met betrekking tot de huurovereenkomst de huurder zich onvoorwaardelijk verbindt en/of verplicht om alle kosten van de verhuurder voor het kantongerecht, de advocaat, de deurwaarder, incassokosten etc. voor rekening en risico te nemen van de huurder.

Copyright © 2018. Garage Ashruf  Rights Reserved.